Přejít na hlavní navigaci

Členové Platformy pro výchovu charakteru

Podrobné informace o členech Platformy a jejich činnostech.


Členové Platformy pro výchovu charakteru tvoří jednak organizace, ale i fyzické osoby (především odborníci), kteří se zabývají celostním přístupem k výchově a vzdělávání.
 

MEZI ČLENSKÉ ORGANIZACE PATŘÍ:
 

NADACE PANGEA - projekt Výchova ke ctnostem

              

Projekt Výchova ke ctnostem přináší koncept, jenž v dětech probouzí a rozvíjí vnitřní kvality osobnosti, které jim umožní projít životem odvážně, aktivně, zodpovědně a spokojeně. Ovlivní klima třídy k lepšímu a vede děti k větší samostatnosti a uvědomělosti ve všech oblastech života. Jsou přesvědčeni o tom, že změna české společnosti k lepšímu je přímo závislá na kvalitě osobností dalších generací a učit se být dobrým člověkem začíná už ve školce.

 • Aplikace projektu: primární prevence, kariérní poradenství pro žáky 9.tříd, enviromentální výchova, demokratická výchova
 • Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé, volnočasoví pedagogové, školní psychologové, preventisté, skauti, rodiče
 • Metodické materiály: metodická příručka, karty ctností, sborník aktivit, písničky
 • Nabízí: akreditované semináře, akreditovaný zážitkový kurz, webináře, workshopy
 • Webové stránky: vychovakectnostem.cz, nadacepangea.cz
 • Facebook: Výchova ke ctnostem


HODNOTOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ CYRIL MOONEY

HVCM pomáhá školám klást hodnoty a vztahy do centra celostního vzdělávání dětí. Díky nim se tak mohou žáci i studenti lépe orientovat ve světě – jak v tom svém vnitřním, tak v tom vnějším. Pořádají kurzy, nabízí prakticky zaměřené kurikulum a mentoring, které vychází ze zkušeností a života v současné společnosti, mladých kolektivech a současné pedagogické praxe. Podporují komunitu učitelů hodnotového vzdělávání, publikují články a podcasty, pomáhají vytvářet vrstevnické a dobrovolnické programy, které přináší dětem a mladým lidem uvědomění vlastní moci měnit svět kolem sebe.

 • Aplikace projektu: Vědomá a systematická práce s hodnotami napříč školní komunitou. HV používají učitelé (třídnické hodiny, prvouka, člověk a jeho svět, etika, hodnotové vzdělávání, výchova k občanství, ZSV…) napříč předměty, vedení školy pro práci se sborovnou, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Cílová skupina: učitelé (MŠ, ZŠ, SŠ), sociální pracovníci, vychovatelé, asistenti pedagoga, studenti učitelských oborů VŠ, žáci ZŠ a SŠ (v případě vrstevnických programů), průvodci neformálního vzdělávání
 • Metodické materiály: pracovní sešity My jsme svět (10 dílů), metodické schéma základní plán a tabulka technik, otázky na tělo a duši, pracovní listy k jednotlivým kurzům, adaptace lekcí pro nízkoprahová zařízení, lekce Laskavec pro projekt Laskavec (Nadace LKJ)
 • Nabízí: akreditované kurzy, mentoring, ukázkové lekce, programy společné práce učitelů a sociálních pracovníků (projekt Naproti), workshopy, projekt vrstevnického vzdělávání (Mr. Teacher)
 • Webové stránky: hvcm.cz
 • Facebook: Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney


ETICKÁ A CHARAKTEROVÁ VÝCHOVA

Etická a charakterová výchova, z. ú. od roku 2010 proškolila asi 11 000 pedagogů, podílela se na vytvoření sady metodik, učebnic a pracovních listů pro 1. - 9. ročník ZŠ s 324 lekcemi a také třídílné sady učebnice Osobnostní a etické výchovy pro SŠ. Stěžejními tématy jsou mezilidské vztahy a komunikace, pozitivní hodnocení sebe a druhých, kreativita a iniciativa, komunikace citů, empatie, asertivita, vzory a prosociální chování v osobních vztazích a veřejném životě. Sdílením dobré praxe a velkou nabídkou vytvořených materiálů přispívá ke kultivaci nejen vzdělávání, ale celé společnosti.

 • Aplikace projektu: výuka na základních a středních školách, primární prevence, výchova demokratického občana, osobnostní a etická výchova, základy společenských věd
 • Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, vychovatelé, volnočasoví pedagogové, školní psychologové, preventisté, ředitelé, lektoři a žáci, další zájemci z řad laické pedagogické veřejnosti (především rodiče)
 • Metodické materiály: učebnice pro ZŠ i SŠ, odborné materiály (např. Psychologická čítanka), metodiky, pracovní listy, videopomůcky, prezentace, interaktivní kniha
 • Nabízí: akreditované kurzy a semináře, workshopy, programy pro žáky, letní školy, konference
 • Webové stránky: evops.cz
 • Facebook: Etická výchova


NADACE BLÍŽKSOBĚ

Nadace BLÍŽKSOBĚ je nástroj k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Věří, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.


PEACEJAM ČR

PeaceJam je jediná organizace na světě, ve které společně dlouhodobě spolupracuje 14 laureátů Nobelovy ceny za mír s cílem rozvíjet vůdčí schopnosti a hrdinství v mladých lidech. Výsledkem této unikátní spolupráce je ucelený vzdělávací program pro žáky a studenty od 6 do 18 let, který vede k otevřenému uvažování, empatii a proaktivnímu chování. Osobní příběhy nositelů Nobelovy ceny míru inspirují mladé lidi, aby mysleli pozitivně a cítili touhu aktivně měnit sami sebe i své okolí. Právě díky takto smýšlejícím lidem může být náš svět spravedlivější, mírumilovnější a udržitelnější.


INSTITUT ENVIROMENTÁLNÍHO A ETICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Aktivity této organizace jsou zaměřeny na programy, které cílí na posilování etického vědomí v současné společnosti. Soustředí se na implementaci SEE Learningu (Společenské, emoční a etické vzdělávání) do českého prostředí. Pro naplňování této mise využívají nástroje, na jejichž přípravě se podílela řada odborníků napříč obory z celého světa, a dohlíží na udržování odpovídající úrovně kvality vzdělávacího komponentu SEE Learning. V souladu s dílem Jana Amose Komenského se takto podílí na společenské změně směrem k tvorbě soucitné laskavé společnosti a spokojených jedinců, kteří mají potřebné porozumění a nástroje k zvládání životních výzev.

 

ČLENOVÉ ORGANIZACE - FYZICKÉ OSOBY:
 

Mgr. BARBARA POSPÍŠILOVÁ, Ph.D.

Pracuje ve spolku pro inovace ve vzdělávání JOB jako lektorka a mentorka a současně vyučuje na Katedře pedagogiky a psychologie UHK. Má třináctiletou pedagogickou praxi jako učitelka prvního i druhého stupně. Tři roky působila jako učitelka pedagogiky, psychologie a vedla odborné praxe na střední pedagogické škole. Kromě učitelské, lektorské a mentorské činnosti pracuje jako metodik a pedagogický konzultant pro další vzdělávací subjekty, např. muzeum či filharmonii.
 

prof. PhDr. KAREL RÝDL, CSc.

Pracuje na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice jako profesor pedagogiky se specializací na dějiny školství a pedagogiky. Zajímá se především o inovace, alternativní a různé reformní efektivní metody a formy výchovy a vzdělávání a také o myšlenkové dědictví Jana Amose Komenského. K tématům publikoval řadu knih, statí, článků a přednášek a v poslední době hledá cesty, jak své zkušenosti a znalosti prosazovat v běžné učitelské praxi ve prospěch dětí a mládeže.
 

PaedDr. ICLic. MICHAL PODZIMEK, Th.D., Ph.D.

Od roku 2005 působí na Katedře filozofie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické Univerzity v Liberci, kam byl původně přijat jako vyučující předmětů spojených s etickými otázkami. Za dlouhá léta na této vysoké škole vytvořil mimo jiné i předmět s názvem Filosofie a etika, který byl součástí společného vzdělávacího základu všech učitelských programů. V současnosti se věnuje oblasti filozofie výchovy, didaktiky a etického vzdělávání budoucích učitelů. Téma dobra a charakteru zařazuje do mnoha předmětů i svých akademických aktivit se studenty a učiteli na místních základních a středních školách.
 

Mgr. BARBORA BAČÍKOVÁ

Jako doktorandka na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se věnuje problematice charakterové výchovy ve vzdělávání budoucích učitelů. Svou profesní dráhu chce věnovat snaze o to, aby z našich pedagogických fakult odcházeli emocionálně dospělí učitelé, kteří znají sami sebe, umí kontinuálně pracovat na svém seberozvoji, jsou schopni efektivně komunikovat s dětmi i rodiči, jsou týmoví hráči a vytvářejí v českých školách prostředí důvěry, které stimuluje růst zdravě sebevědomých osobností.
 

Mgr. LENKA NOSKOVÁ

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala učitelství češtiny a angličtiny, od roku 2018 je doktorandkou na katedře českého jazyka a literatury. Výzkumně se věnuje podpoře čtenářské gramotnosti u dětí ve věku 10 až 15 let a vlivu osobnosti učitele. Pracovala jako lektor angličtiny na PdF UP a v oblasti internacionalizace na fakultě a univerzitě. Spolupracuje s organizací Czech and Slovak Sokol Minnesota, kde učí češtinu jako cizí jazyk v online kurzu pro dospělé. V současné době je učitelkou na ZŠ Svatoplukova v Olomouci.