Přejít na hlavní navigaci

Cesty etické výchovy v České republice

Role učitelů, Etické fórum ČR a slovenská zkušenost


Koncem překotných a „divokých“ devadesátých let sílila mezi učitelstvem základních a středních škol potřeba nenahodile, a tedy systematičtěji, promyšleněji a koncepčněji rozvíjet mravní stránku mladé generace. Po ruce v Česku v té době žádný propracovaný koncept mravní výchovy nebyl. Uvedené tendence u části pedagogů našly svoje vyústění ve vzniku Etického fóra ČR (EF ČR) v roce 1999. Etické fórum začíná organizovat dvouleté kurzy Etické výchovy pro učitele základních a středních škol, akreditované MŠMT ČR. Po formální i obsahové stránce byly kurzy koncipovány s oporou o zavedený a odzkoušený projekt etické prosociální výchovy Roberta Roche Olivara z Nezávislé univerzity v Barceloně (Roche Olivar, 1992), který byl modifikován na slovenské podmínky Ladislavem Lenczem. Ze slovenštiny byly přeloženy i první metodické příručky, které posloužily při výuce ve zmíněných kurzech (Lencz, Križová, 2000; Lencz, Ivanová, 2003; Lencz a kol. 2005).  Během dvou dekád bylo v kurzech etické výchovy proškoleno bezmála tisíc učitelů.


Etická výchova v RVP a na Pedagogické fakultě UHK  

Postupně počet učitelů, kteří se ve svých školách výuce etické výchovy věnovali, rostl.  Zástupci EF ČR a další podporovatelé rozšíření etické výchovy nacházeli odezvu i u vedení MŠMT. Etická výchova byla od 1. 9. 2010 zahrnuta do RVP jako nový doplňující vzdělávací obor pro základní vzdělávání (pro gymnázia schváleno již v roce 2006). Jeho podoba je inspirována a ovlivněna zmiňovaným modelem prosociální výchovy R. Roche Olivara a L. Lencze.  Od roku 2012 se otevírá studium oboru Etická výchova pro učitele na 2. stupni ZŠ v kombinaci s druhým aprobačním předmětem na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové.  


Texty a učebnice etické výchovy 

Mezi další užitečné počiny ku prospěchu mravního rozvoje žáků a studentů lze počítat vydání textů od českých autorů (např. Nováková a kol., 2006; Vacek, 2008, 2013; Hábl, 2015).  Vedle Etického fóra se v organizování kurzů a následně vydávání moderních učebnic etické výchovy podílí Etická výchova o. p. s. Na jejich stránkách jsou ke stažení učebnice, pracovní listy a navazující metodiky etické výchovy, které jsou určeny pro všechny ročníky základní školy. Před dokončením je učebnice EtV  pro střední školy.  


Kabinet etické výchovy, Centrum etiky a rozvoje charakteru a Projekt etického vzdělávání KHK  

Při Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty UHK působil od roku 2003 Kabinet etické výchovy, který v různé míře participoval na realizaci kurzů etické výchovy, „vysokoškolsky“ garantoval kurzy uskutečňované EF ČR po celé České republice, napomohl akreditaci zmíněného učitelského studia Etické výchovy a v neposlední řadě úzce spolupracoval s Královéhradeckým krajem a byl nápomocen lektorsky, organizačně a odbornou garancí při opakovaných projektech Podpory etického vzdělávání v KHK (viz poslední úspěšný projekt na léta 2018–2020 s aktivní podporou náměstků hejtmana KHK Ing. Dernera a Mgr. Berdychové).   

1. 1. 2021 zahajuje při Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK činnost Centrum pro etiku a rozvoj charakteru (CERC), které navazuje na činnost Kabinetu etické výchovy a tuto rozšiřuje obsahově i personálně k propracovanějšímu modelu rozvoje výchovy charakteru na pevných filosofických, psychologických a především pedagogických základech.  Základní ambicí je propojit akademickou sféru s pedagogickým terénem tak, aby docházelo k vzájemnému obohacování, a tím ukotvování etických témat mezi učiteli a jejich žáky a také mezi odbornou a laickou veřejností. 

Zdroje: 

HÁBL, J. I když se nikdo nedíváČervený Kostelec: P. Mervart, 2015. 

LENCZ, L., KRIŽOVÁ, O. Etická výchova 1. Metodický materiálPraha:  Luxpress, 2000.    

LENCZ, L. a kolektiv O. Etická výchova 2. Metodický materiálPraha: Luxpress, 2005.  

LENCZ, L., IVANOVÁ, E. Etická výchova 3. Metodický materiál.  Praha: Luxpress, 2003. 

NOVÁKOVÁ, M. a kol. Učíme etickou výchovuPraha: Luxpress, 2006.  

ROCHE OLIVAR, R. Etická výchovaBratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 1992 (text je dispozici v českém překladu i na stránkách EF ČR).   

VACEK, P. Rozvoj morálního vědomí žákůPraha: Portál, 2008.  

VACEK, P. Psychologie morálky a výchova charakteru žákůHradec Králové: Gaudemaus, 2013.